Algemene voorwaarden Evenementen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden Evenementen wordt verstaan onder:

• Opdrachtnemer: H.J.M. Smit ten deze handelend onder de naam ‘Bart Smit Massagetherapie’ gevestigd te Culemborg hierna te noemen BSMT.
• Dienstverlening: stoelmassages.
• Opdrachtgever: de wederpartij van BSMT.
• Deelnemer: de persoon die gebruik maakt van de dienstverlening van BSMT door directe of indirecte uitnodiging van of organisatie door opdrachtgever.
• De opdracht: de overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door BSMT in het kader van het door opdrachtgever al dan niet in opdracht van een derde partij of partijen georganiseerde evenement als genoemd in de betreffende offerte of (order)bevestiging.
• Contract: een schriftelijke overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door BSMT in het kader van het door opdrachtgever al dan niet in opdracht van een derde partij of partijen georganiseerde evenement als genoemd in de betreffende offerte of (order)bevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen BSMT enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Evenementen van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst met BSMT houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Evenementen heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van enige andere voorwaarde van de opdrachtgever zelf.
c. Alle offertes worden gedurende dertig dagen gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien BSMT aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Evenementen

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden Evenementen zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door BSMT is bevestigd.
b. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Evenementen wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door BSMT gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden Evenementen op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van BSMT op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden Evenementen voor de toekomst onverlet. Ook indien BSMT één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door BSMT is bevestigd.
b. Bij een contract kunnen slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. na rechterlijke tussenkomst.

Artikel 5. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die BSMT aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de offerte, (order)bevestiging of overeenkomst genoemde diensten.
b. In geval van ziekte of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal BSMT dit de opdrachtgever tijdig laten weten en zorgen voor een gepast alternatief.

Artikel 6. Niet verschijnen van de deelnemers

Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal BSMT zijn diensten verlenen volgens een voor BSMT gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval, verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een deelnemer voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 7.

Artikel 7. Annulering

a. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 deelnemer of het gehele betreffende evenement dient uiterlijk veertien kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
Daarbij wordt door BSMT tien procent van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
b. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is BSMT gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort zijn recht op betaling van de alle in deze door hem gemaakte kosten.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

De opdrachtgever zal een vrije ruimte van minimaal 3 x 3 meter met egale harde ondergrond per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door BSMT aangeboden diensten.

Artikel 9. Tarieven

De diensten zullen tegen het overeengekomen tarief worden geleverd.

Artikel 10. Geheimhouding

a. BSMT zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
b. BSMT zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 10a opleggen aan zijn medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 11. Facturering en betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan BSMT te betalen.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
c. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor de rekening van de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
d. Voor het geval naar het oordeel van BSMT de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is BSMT gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van BSMT voor schade voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van BSMT beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van BSMT wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat BSMT ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. De opdrachtgever vrijwaart BSMT voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever.
c. BSMT is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan BSMT kunnen worden toegerekend.

Artikel 13. Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
• de wederpartij één of meer van zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan zijn of haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn of haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
• Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming
• de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren