Algemene voorwaarden Bedrijfsmassages

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden Bedrijven wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: H.J.M. Smit ten deze handelend onder de naam ‘Bart Smit Massagetherapie’ gevestigd te Culemborg hierna te noemen BSMT.
• Dienstverlening: stoelmassages.
• Werkgever: de wederpartij van BSMT.
• Werknemer: een personeelslid van de werkgever.
• De opdracht: de overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door BSMT in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.
• Contract: een schriftelijke overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door BSMT in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen BSMT enerzijds en de werkgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Bedrijven van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst met BSMT houdt in dat werkgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Bedrijven heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van enige andere voorwaarde van de werkgever zelf.
c. Alle offertes worden gedurende dertig dagen gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien BSMT aan de werkgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Bedrijven

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden Bedrijven zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door BSMT is bevestigd.
b. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Bedrijven wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door BSMT gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden Bedrijven op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van BSMT op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden Bedrijven voor de toekomst onverlet. Ook indien BSMT één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken werkgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door BSMT is bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt BSMT zich het recht voor om jaarlijks zijn tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. BSMT zal de werkgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij BSMT binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van BSMT om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. BSMT is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de werkgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.
c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal BSMT de werkgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij BSMT binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die BSMT aan de werkgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door BSMT te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal BSMT dit de werkgever tijdig laten weten en zoeken naar een gepast alternatief.

Artikel 7. Niet verschijnen van de werknemer

Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal BSMT zijn diensten verlenen volgens een voor BSMT gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer voor risico van de werkgever zoals omschreven in artikel 8c.

Artikel 8. Annulering

a. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door BSMT 10 procent van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is BSMT gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort zijn recht op betaling van de alle in deze door hem gemaakte kosten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden werkgever

a. De werkgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door BSMT aangeboden diensten.
b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor BSMT inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.

Artikel 10. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat BSMT met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
b. BSMT behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen..

Artikel 11. Geheimhouding

a. BSMT zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
b. BSMT zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan zijn medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht

a. BSMT kan van de betrokken werknemers van de werkgever een dossier bijhouden.
b. Naast BSMT heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, danwel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient de werkgever binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan BSMT te betalen.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de werkgever in verzuim. De verplichting van BSMT tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de werkgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
c. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor de rekening van de werkgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
d. Voor het geval naar het oordeel van BSMT de financiële positie van de werkgever risico’s met zich brengt, is BSMT gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van BSMT voor schade voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van BSMT beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van BSMT wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat BSMT ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. De werkgever vrijwaart BSMT voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de werkgever.
c. BSMT is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan BSMT kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
• de wederpartij één of meer van zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan zijn of haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn of haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
• Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming
• de werkgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de werkgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgende contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
c. BSMT is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien hij dit als gevolg van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.